Vår pedagogiska idé

Alla barn har rätt till utbildning där deras bästa alltid ska beaktas främst. Vi tar inspiration från Reggio Emilia filosofin som är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete. Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt. Pedagogerna på Zodiaken är medskapande och söker kunskap tillsammans med barnen. 

Zodiaken är den lilla förskolan som tror på det kompetenta barnet och vill erbjuda barn verktyg att lyckas i deras lärande. Detta ges genom att varje barn får tid och utrymme att utforska i en miljö som ska kännas trygg för dem. Alla ska känna sig väl bemötta hos oss. Vi erbjuder en undervisning där lärandet sker i det egna beprövandet och utforskandet, i mindre grupper där varje barn blir sedd och hörd. Zodiaken erbjuder en god grund för livslångt lärande och framtida utbildning. 

”Fantastiska pedagoger allihop, som både bemöter och pratar om barnen med värme. Vårt barn är trygg, har roligt och utvecklas på förskolan, och vi föräldrar får mycket information om vad de gör om dagarna. Precis så som man vill att ens barn ska ha det. Vi kunde inte vara mer nöjda”

Vårdnadshavare Förskolan Zodiaken HT 2020

Vår vision är att varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola. Den lilla förskolan som ger stora möjligheter att utvecklas genom leken i mindre sammanhang med engagerad och kompetent personal. Förskolan ska verka som en trygg mötesplats där barn ges möjlighet att upptäcka och lära både enskilt och i samspel med andra, i en lärmiljö som är inbjudande och anpassad efter barnets intresse och behov. 

Hos oss ska ni som vårdnadshavare mötas av glädje, engagemang och professionalism. Det är viktigt för oss att ni vårdnadshavare känner tillit och trygghet när era barn lämnas hos oss. Lärmiljön på förskolan ska vara inspirerande och tillgänglig för att utmana barn till nya upptäckter. Vi erbjuder material som inbjuder till lek och aktivitet, är rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, och som ska verka för att främja varje barns lärande. Förskolan har stor uteverksamhet med två gårdar att tillgå, närhet till skogsområden och lekparker. Att vara ute stärker både hälsa och välbefinnande, det vi kan lära inne kan vi lära ute.